Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Intraverte Boost*

Le Chevalierlaan 19, 8162 PD Epe, 0578 – 21 50 40, info@intraverteboost.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Intraverte Boost

Intraverte Boost verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Intraverte Boost verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens,
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers,
 • Geboortedatum en –plaats,
 • Geslacht,
 • Leefvorm,
 • Burgerservicenummer,
 • IBAN nummer,
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden,
 • CV,
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid,
 • Ziekmeldingen,
 • Gegevens in een plan van aanpak,
 • Gespreksverslagen.

Doeleinden

Intraverte Boost verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Ter ondersteuning van de primaire taken, te weten: werkzaamheden op het gebied van training van kinderen en leerkrachten/schoolteams;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening en verbetering hiervan;
 • Volledig geanonimiseerd als casuïstiek bij supervisie en intervisie;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

* Intraverte Boost is onderdeel van de Intraverte Academie

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en vanuit wettelijke verplichtingen. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Intraverte Boost hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Intraverte Boost persoonsgegevens uitwisselen. Intraverte Boost kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. Mogelijk worden op basis hiervan aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Intraverte Boost aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Intraverte Boost zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Intraverte Boost zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Intraverte Boost zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Intraverte Boost passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om Intraverte Boost een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Intraverte Boost verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Inger Stienstra

0578 – 688 127 of ingerstienstra@intraverte.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intraverte Boost, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-02-2022.

Intraverte Boost kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.